Stivra

Searvvi stivra ja mearrideapmi

Searvvi stivrii gullet ságadoalli, várreságadoalli, čálli, unnimustá okta aiddosaš lahttu ja vihtta várrelahtu. Ruhtadoalli sáhttá maid leat stivralahttu. Stivra válljejuvvo ovtta jahkái hávil jahkečoahkkimis. Jahkečoahkkimis sáhttet jienastit buot searvvi lahtut, geat leat máksán lahttomávssu. Stivra čoahkkana unnimustá vihtta geardde jagis. Stivra jođiha searvvi bargguid stivračoahkkimiid gaskkas.

Stivralahttu beassá váikkuhit mearrádusaide stivračoahkkimiin, ovddastit searvvi iešguđetlágan oktavuođain, ja váikkuhit searvvi doaimmaide ja politihkkii.

Stivralahtut jahkái 2017:


Mihkku Ilmara Mika Petra, 
ságadoalli

“Hei, mu namma lea Mihkku Ilmára Mika Petra ja lean stivrra ságadoalli. Lean 21-jahkásaš ja Anáris eret, muhto orun ja stuđeren Helssegis. Váikkuhan stivrras dal nuppi jagi ja lean maiddái ON:a eamiálbmotnuoraid (GIYC) “focal point”-rapoteaddji. Dalle go mus lea friddjaáigi nu mun láven blogget ja fitnat oaivegávpotguovllu skuvllain muitaleamin sápmelaččaid birra. Boađe fal humadit dahje sádde e-poastta, jos háliidat jearrat juoidá dahje muđui humadit!”

Elle Biehtár Arvo Ida, várreságadoalli

“Dearvva, mu namma lea Elle Biehtár Arvo Ida. Lean 27-jahkásaš ja stuđeren Oulu universitehttas, Giellagas-instituhtas sámiid kultuvrra. Lean bajásšaddan Avvilis, áhčibeal sohka lea eret Deatnogáttis Roavesávvonis ja eatnibeal sohka fas Soađegili Guhkesjávrris. Astoáiggi golahan ustibiin, bearrašiin ja sogain. Čuovon maiddái mii dáhpáhuvvá Sámis, ja eará álgoálbmogiid servodagain miehtá máilmmi. Geahččalan vaikkuhit ja veahkehit nu olu go sáhtan. Lean leamašan fárus SSN doaimmain badjel guhtta jagi, álggus stivrra várrelahttun, de várreságadoallin ja jagiid 2015-2016 ságádoallin.”

Uhca-Paadar Ristena Jarkko Enni, čálli

“Dearvva! Mun lean Uhca-Paadar Ristena Jarkko Enni, 20-jahkásaš nieida ja lean bajásšaddan Avvilis. Mu ruohttasat leat Guovžajávrris ja Gáregasnjárggas, Gamiljogas. Logan dál vuosttaš jagi Oulu universitehtas Giellagas-instituhtas sámekultuvrra ja lean beroštuvvan riikkaidgaskašas politihkas. Háliidan leat mielde váikkuheamen sámenuoraid áššiide ja Suoma Sámi Nuoraiguin beasan dan dahkat. “

Gábe Biera Jovnna Ristena Milla, lahttu

“Mun lean Gábe Biera Jovnna Ristena Milla ja lean eret Vuohčus. Dán áigge orun maid Oulus ja studeren universitehtas luohkkáoahpaheaddjioahpus, mas deattuhit dáidaga ja dáidduid. Seammas logan sámegiela. Asttuáigge barggan ee. sámemusihkain ja bohccuiguin. Lean beroštuvvan dáiddabajásgeassimis ja giela ealáskahttimis. Birasáššit leat munnje dehálaččat.”

Evá Elle Ritva Xia Káhtariinná, lahttu

“Mun lean Evá Elle Ritva Xia Káhtariinná. Lean Áŋŋelis, Anárjot siste ja Muotkeduoddariid gaskkas eret, muhto orun dál Anáris barggu dihte. Lean bajásšaddan boazosámi-bearrašis ja háliidan iešge joatkit boazodoaluin. Mu ámmát lea media-assisteanta ja barggan dál Sámedikkis prošeaktabuvttadeaddjin, nappo lean filbmadahkki, badjenieida, doaimmaheaddji ja buvttadeaddji. Mun lean beroštuvvan ovddidit sámi mediamáilmmi, servvodaga ja eandalitge sámegiela. Sámegiella lea mu eatnigiella, vuosttas giella man lean oahppan, nuba dat leage munnje váimma ášši.”

 

Várrelahtut:

Gáijjot Iŋgira SáráMagreeta Mariánne

“Mun lean Gáijjot Iŋgira SáráMagreeta Mariánne ja mu dovdet namain Marianne Ketola. Lean bajásšaddan boazodoallo bearrašis. Lean eret Gárasavvonis. Lean logahagas, ja go mus lea fridja de láven leahkit meahcis ja válaštallat. Lean beroštuvvan sámiáššiin daningo dat gusket mutnje.”

Guhtura Biera Niillasa Sire Pertti Jyri

“Mun lean Guhtura Biera Niillasa Sire Pertti Jyri. Lean 19-jahkášas almmái ja lean orron olles ealliman Vuohčus. Stuđeren dál maŋimus jagi Avvila logahagas. Lean doaibman Anára gieldda nuoraid lávdegotti lahttun, várrelahttun, várrečállin sihke várresátnejođiheaddjin maŋimus golbma jagi. Mu asttoáiggi doaimmaide gullet gitárra čuojaheapmi, dihtorspealut, musihka sihke girjjiid lohkan.”

Sofe Ovllá Hans-Ándde Laura

Ville-Ásllat Ovllá

Ville Ristena Pirkko Anne

 

Stivrra olggobeal ráđđeaddit ja eará aktiivvalahtut

Laura Kurri, ruhtadoalli

Sofe Hánsa Sampo Ánne-Sofe, ráđđeaddi

Gová Nikko Lásse Nils-Heaihka Sámmola Sunná, ráđđeaddi

Mihkku Ilmara Mika Ture, ráđđeaddi

Duommá Heaika Jovsseba Juha Rosa-Máren, ráđđeaddi